اطلاعیه فراداده:

تمامی سرویس های میزبانی وب فراداده با شرکت YasIT ادغام شده اند. لازم است که شما با که شما مطالعه این لینک نسبت به انجام تمامی مراحل اقدام نمایید

کاربران سرور های اقتصادی که از DNS های زیر تا کنون استفاده می کردند:

ns1.faradadeh.com
ns2.faradadeh.com
و
ns3.faradns.com
ns4.faradns.com

آدرس DNS خود را به ns1.hostsname.net و ns1.hostsname.net تغییر دهند.

کاربران سرور های حرفه ای که تاکنون از DNS های ns1.faradns.com و ns2.faradns.com استفاده می کردند.
آدرس DNS خود را به ns6.hostsname.net و ns7.hostsname.net تغییر دهند.

تلفن پشتیبانی ضروری: 05142217912

ورود به سامانه پشتیبانی فراداده (قدیم)